Habitatges Granollers

El projecte proposa un passatge peatonal des del que s'accedeix als habitatges i que organitza l'illa.

Dos blocs lineals, un d'horitzontal i l'altre vertical configuren la volumetria, tots dos amb accés per passera, obrint els usos i les obertures principals cap a l'interior d'illa.

El passatge i les passeres d'accés funcionen com a espais de sociabilització, un com a area de joc i reunió, i l'altre com a rebedor exterior dels habitatges.

Tots els habitatges s'orienten cap al parc i disposen de ventilació creuada, i estan distribuïts per a ser molt flexibles i amb el mínim de superfície en distribuïdors.

La ubicació de petits locals-tallers en el passatge el dinamitzen i acaben de donar resposta al programa requerit. 

Tant a nivell constructiu com a nivell d'ús es proposa un edifici molt eficient energètica i hídricament, utilitzant els espais comuns, cobertes i soterrani  per a col.locar calderes comunitàries, panells solars i dipòsits de recollida d'aigua, per a ser reutilitzada. 

 
     

CONCURS HABITATGES A GRANOLLERS

CATEGORIA

Residencial plurifamiliar.
Habitatge Protecció Oficial

EMPLAÇAMENT

Illa 3, sector X - Els Lladoners. Granollers.

Vallès Oriental. Barcelona

PROMOTOR

Granollers Promocions S.A.

SUPERFÍCIE

9.090 m2