Mercat de la Guineueta

El mercat de la Guineueta va ser inaugurat l'any 1965 i posteriorment s'han anat realitzant intervencions puntuals: afegint volumetries, reformant els accessos i adequant un moll de mercaderies soterrat amb entrada des del Passeig Valldaura. El concurs per a la remodelació del mercat, a banda de plantejar problemàtiques funcionals i de deteriorament, busca dinamitzar l'activitat tradicional mitjançant intervencions imaginatives que permetin afrontar amb garanties d'èxit el reptes de futur dels mercats.

El projecte proposa dues grans intervencions: la recuperació radical del cos central per a l'ús tradicional de mercat de producte fresc, enderrocant les volumetries anecdòtiques d'aquest nivell, i fer un creixement important de la planta inferior per tres costats, fins a on preveu el planejament, per tal d'obtenir la superficie suficient per adequar-hi el nou centre comercial i els magatzems.

La singularitat, ordre geomètric i racionalitat de l'estructura de formigó construïda als anys seixanta, amb jàsseres de cantell, pilars i voltes ceràmiques, es considera que defineix el caràcter del mercat i es creu necessari conservar-la, restaurar-la i potenciar-la. Aquest cos central es reorganitza situant el mercat de fresc a la seva part més noble, on es disposa de més alçada i llum natural. D'aquesta manera s'allibera la crugia perimetral, més baixa, per a ubicar la resta de programa d'ús públic de dimensions més reduïdes. Aquesta operació obre el mercat cap a l'exterior, dotant aquest equipament d'un rol d'activació social i comercial, proporcionant vitalitat i dinamisme a tot l'entorn del mercat.

La planta inferior es fa créixer pel sud, l'est i l'oest fins als límits  que preveu el planejament. Aquest creixement es formalitza com a gran peana que reforça i potencia la imatge del mercat i proporciona un anell perimetral exterior. Permet obrir activitats en la façana de la planta superior, i fer un replanteig d'accessos i circulacions. Els espais adjacents per a vianants de les façanes est i oest són plans amb pendents molt suaus com en l'actualitat. Ampliar la planta inferior permet situar els magatzems i l'Autoservei en aquesta planta i genera uns fluxos de circulació tant interiors, a través del mercat, com exteriors, que són positius comercialment per al mercat i que donen vida a la plaça de baix, actualment poc utilitzada.

La imatge exterior de l'edifici es resol amb cinc materials principals: Les cobertes, elements molt visibles des de les edificacions circumdants es folren amb xapa d'alumini, tant en la part de les voltes com en la crugia perimetral, mentre que l'estructura de formigó seriada, un cop recuperada, es repinta de color gris clar perque serveixi de pauta per a la composició del volum principal. El tancament de la planta superior es resol amb llistons de fusta, que en funció del seu ús, es col·loquen més o menys junts, augmentant o reduint la transparència. Per a revestir la peana, tant pel paviment com pel mur, s'utilitza el mateix tipus de pedra que actualment hi ha en els paviments de l'espai urbà que envolta el mercat, i finalment, la planta inferior, té un tancament translúcid que funciona com a escletxa lumínica.

 
     

CONCURS PER A LA REMODELACIÓ DEL MERCAT DE LA GUINEUETA

CATEGORIA

Equipament Comercial

EMPLAÇAMENT

Passeig Valldaura 186-190
Districte de Nou Barris. Barcelona

PROMOTOR

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

SUPERFICIE

4.500 m2

DATA CONCURS

2010