Naus a Can Rosés

L'encàrrec consisteix en repensar l'aprofitament d'una parcel·la destinada a gran indústria, per adaptar-hi un edifici constituït per mòduls d'entre 500 i 1000 m² on puguin adaptar-se fàcilment tant tallers com naus d'us comercial, per la proximitat de la sortida dels Túnels de Vallvidrera.

La proposta aprofita el pendent natural del terreny per organitzar les naus en dos nivells, en el marc d'un únic edifici contundent, capaç de competir volumètricament amb els edificis industrials del sector. Per aconseguir-ho, es situen dos vials de servei al perímetre no edificable de la parcel·la, i que comuniquen la carretera amb a un nou vial que serveix d'accés rodat al nivell superior de naus.

Per a potenciar la vocació comercial de l'edifici, es concep una façana a mode de gran rètol publicitari, i s'hi situen quatre nuclis verticals peatonals que permeten accedir de forma cuidada al nivell superior i als altells amb que compten totes les naus. Un segon grup de nuclis interiors, permeten accedir a un aparcament soterrat, que garantitza les necessitats d'estacionament del conjunt.

 
     

PROJECTE D'UN EDIFICI INDUSTRIAL

Emplaçament

Polígon de Can Rosés,
Rubí. Vallès Occidental

Promotor

Privat

Superfície construida

16.400 m2

Data projecte

2005