Unifamiliar Pallejà III

Les característiques de la parcel·la on  es troba l’edifici rehabilitat són:

Superfície parcel·la :  124m2

Façana a carrer: 5,30m2

El solar estava edificat amb una construcció de planta baixa i pis, originàriament un habitatge, el qual ha estat sense us els últims 5-6 anys.

La superfície construïda de cada planta era de 67,00 m2. L’amplada mitjana entre mitgeres és de 5,20 metes. La llargada de façana es de 5,30. La profunditat edificada original era de 13,00 metres.

 A l’interior d’illa disposa d’un pati, en amplada igual i de 11,50 metres de profunditat mitja.

 L’ objecte del projecte consisteix en rehabilitar  la construcció existent i adequar-lo a un habitatge.

La proposta preveu enderrocar la part central de coberta i sostre per aconseguir fer entrar llum i sol a les estances centrals i dotar d’una escala per accedir a la coberta i rehabilitar tot l’interior de l’habitage per dotar-lo de millor qualitat tèrmica i llum.

Tant la façana a carrer com en la d’interior d’illa es manté el caràcter tradicional de la zona, així els acabats de les façanes seran coherents amb el sistema constructiu que les sustenta. Tant la façana a carrer, ja existent i amb funció estructural de trava dels murs de càrrega, com la façana de l’interior d’illa, tindran un acabat amb imatge tectònica i mineral. Es proposa un revestit per l’exterior amb un acabat tipus SATE i una estesa a base de morter orgànic.

 El programa funcional de l’habitatge és:

 - Planta Baixa: Aparcament, Cambra higiènica i, sala-menjador-cuina

- Planta Primera: dos dormitoris i un bany.

- Planta Badalot: accés al terrat

 
     

PROJECTE DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A PALLEJÀ

Emplaçament

C/ del Sol, Pallejà, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

141 m2

Data projecte / obra

 2018