Remunta a l'Eixample

El projecte per remuntar un edifici a l'Eixample de Barcelona es va iniciar amb una reflexió i anàlisi crític i tipològic amb l'objectiu d'adoptar un discurs projectual honest i coherent. La façana existent responia als cànons compositius propis de les darreries del segle XIX, amb una formalització discreta però força ben proporcionada, típica de l'arquitectura civil de l'època, sense una excessiva ornamentació i amb una repetició i modulació dels buits i plens fàcil de reconèixer a l'Eixample.

L'ampliació es fonamenta en dos criteris fonamentals: reconèixer l'alteració compositiva que provoca la remunta i preservar una coherència estilística i formal en la nova façana resultant. Així doncs, la proposta pretén generar un nou element compositiu afegit, que podriem definir com a remat, que es diferencia de la resta de plantes i intenta emparentar-se amb el basament. Aquest mecanisme compositiu amb la superposició de tres franges compositives, o sigui basament, cos principal, i remat, és força habitual i reconeixible en gran nombre de façanes de l'eixample i de diferents corrents estilístiques o històriques. En la façana que ens ocupa, l'element compositiu de remat es limita a la franja de respiralls, la cornisa, i la barana o balustre de coberta, però sembla que utilitzar la nova planta superior com a nou element de remat pot enriquir i millorar l'estètica general de l'edifici i la del paisatge urbà.

Tot i que pot semblar gratuïta una actitud excessivament mimètica en el disseny dels elements decoratius i ornamentals, especialment si aquesta lectura es fa des de postulats afins al Moviment Modern, també cal dir que aquesta és una actitud legítima, ja que no es tracta d'una còpia o imitació, sinó d'un procés creatiu de disseny ornamental que respecta o s'amotlla a determinades regles, directius estètiques i patrons estilístics, que no són els del nostre segle, però que són plenament vigents en l'arquitectura de l'Eixample. Sembla doncs, en aquest cas, que respectar aquestes pautes de disseny ornamental del segle XIX, s'ha de considerar una virtut i no pas un frau o falsificació.

Pel que fa als elements constructius del volum pròpiament dit,  s'adopten els materials propis dels edificis de l'època: la fusta per al nou forjat de coberta i el mosaic hidràulic per al paviment. No obstant això, s'aprofiten les noves tecnològies de prefabricació en les bigues de fusta microlaminada, per tal d'aconseguir llums majors a les delimitades per les parets de càrrega de les plantes inferiors amb poc cantell, sense sobrecarregar l'edifici existent. D'aquesta manera s'obtenen sales diàfanes, òptimes per a l'ús d'oficina, amb llum natural mitjançant lluernaris correguts en les sales principals. Per altra banda, es dissenya expressament una serie de motlles per a la fabricació del mosaic hidràulic per tal d'obtenir una formalització contemporània per al paviment.

En el disseny dels tancaments s'han près una serie de mesures d'estalvi energètic passiu, utilitzant materials com la fusta microlaminada amb una mínima petjada ecològica i s'han triat solucions comparant els kg de CO2 emesos segons els materials. Les façanes més exposades a la radiació solar estiuenca disposen de proteccions solars. Les solucions de façana i coberta augmenten el grau d'aïllament per a evitar pèrdues a l'hivern o guanys a l'estiu: façanes de 40 cm. de gruix, amb 30 cm. de maó calat, cambra i 5cm. d'aïllament i coberta aïllada amb 16 cm. d'aïllament i amb cambra d'aire ventilada, prèvia a la impermeabilització.

La coberta dels badalots per a les instal.lacions s'ha preparat per acollir un camp de captadors solars que subministren energia per al funcionament d'una màquina d'absorció que permet obtenir aire fred a l'estiu per al sistema de climatització, i aigua calenta per al sistema de calefacció per terra radiant. Els climatitzadors disposen d'un mòdul per poder funcionar amb un sistema de free-cooling per a les estacions intermitges, evitant així el consum d'energia quan les condicions de l'aire exterior són òptimes.

 
     

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI A L'EIXAMPLE DE BARCELONA

Categoria

Oficines

Emplaçament

Carrer Consell de Cent 308
Barcelona

Promotor

INVEG S.L.

Superfície construida

375 m2

Data projecte / obra

2006 / 2008