Amèriques 15

El projecte va consistir en remuntar dues plantes per a ús d'habitatge a sobre d'un edifici existent entre mitgeres dels anys setanta de planta baixa, destinada a locals, amb aparcament en soterrani. L'estructura existent de formigó armat s'havia dimensionat per suportar quatre plantes i la ubicació de la porteria i el nucli vertical d'escala ja es trobava predefinida.

Al requeriment del client de projectar un edifici d'habitatges de dimensions reduïdes sobre una estructura preexistent va suposar arribar a solucions heterogènies per a cada habitatge i assumir el peatge preestablert per la situació del nucli. L'orientació est-oest va permetre tenir habitatges passants i a una sola façana.

Per composar les façanes es va modular les obertures i l'especejament del revestiment de manera que, el desordre intern imposat per una estructura que s'havia previst originalment per a una tipologia d'habitatges diferent, no repercutis en la imatge exterior. Amb dues úniques mides d'obertures i combinant obertures amb porticó correder i panells fixes, es va aconseguir tenir una façana ordenada I dinámica.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 10 HABITATGES

CATEGORIA

Residencial Plurifamiliar

EMPLAÇAMENT

Carrer Amèriques 15
Sant Celoni, Barcelona

PROMOTOR

Residencial St. Martí

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA

753 m2

DATA PROJECTE / OBRA

2006 / 2007-2008