Horta II

Les característiques de la parcel·la on  es troba l’edifici rehabilitat són:

Superfície parcel·la: 134m2

Façana a carrer: 5,15m2

 L’ objecte del projecte consisteix en rehabilitar l’habitatge existent.

 El projecte proposa la redistribució interior. En planta baixa s'enderroquen els envans interiors per tal de construir una solera nova que eviti les humitats per caplilaritat.

En planta primera es consolida i es manté la distribució que hi havia.

En façanes es modifiquen les obertures per tal de millorar la salubritat de l’habitage (més llum i major ventilació). Tant la façana a carrer com en la d’interior d’illa es manté el caràcter tradicional de la zona, de composició vertical, amb predomini del ple sobre el buit.

 Els espais en planta baixa de sala-menjador amb cuina oberta, donen a un pati privat cap a l'interior d'illa.

 Els acabats de les façanes són coherents amb el sistema constructiu que les sustenta. Tant la façana a carrer, ja existent i amb funció estructural de trava dels murs de càrrega, com la nova façana de l’interior d’illa, tindran un acabat amb imatge tectònica i mineral. Es proposa un revestit per l’exterior amb un acabat tipus SATE i una estesa a base de morter orgànic.

 El projecte porta a terme millores d’eficiencia energètica en:

-  Millora de l’aïllament tèrmic en façana i cobertes

-  Millora de l’aïllament tèrmic i estanqueïtat a l’aire de les obertures

 Sistema tèrmic de terra radiant

-  Caldera de condensació d’alta eficiència i terra radiant

-  Aparell de recuperació de calor per a millora de la qualitat de l’aire interior

 
     

REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Emplaçament

Districte Horta-Guinardó, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

88 m2

Data projecte / obra

 2015