Horta I

Les característiques de la parcel·la on es troba l’edifici a rehabilitar són:

Superfície parcel·la :  107m2

Façana a carrer: 4,50m2

El solar es trobava edificat amb una construcció de planta baixa i pis, originàriament un habitatge, el qual ha estat sense us els últims anys.

La superfície construïda de cada planta era de 39’60m2. L’amplada mitjana entre mitgeres és de 4,40 metes. La llargada de façana es de 4,50. La profunditat edificada era de 9 metres.

El projecte proposava enderrocar les parts amb lesions i ampliar el volum fins esgotar la profunditat edificable. El sistema que es trobava en pitjor estat era la coberta, la qual va ser necessari desmuntar.

El volum resultant de l’augment segueix essent unitari. Amb dos tipus de cobertes, una plana, donant a carrer i una inclinada amb pendent al pati interior d’illa. Entre totes dues hi ha el badalot d’escala.

Tant la façana a carrer com en la d’interior d’illa es manté el caràcter tradicional de la zona. Amb obertures relativament petites, de composició vertical, amb predomini del ple sobre el buit, segons especifica el pla especial i els acabats de les façanes són coherents amb el sistema constructiu que les sustenta. Tant la façana a carrer, ja existent i amb funció estructural de trava dels murs de càrrega, com la nova façana de l’interior d’illa, tenen un acabat amb imatge tectònica i mineral. Es proposà un revestit per l’exterior amb un acabat tipus SATE i una estesa a base de morter orgànic.

 El programa funcional segueix essent habitatge. La distribució s’organitza:

- Planta Baixa: Cambra higiènica, cuina, sala menjador i estudi (planta practicable)

- Planta Primera: dos dormitoris i dos banys.

 El projecte porta a terme millores d’eficiencia energètica en:

-  Millora de l’aïllament tèrmic en façana i cobertes

-  Millora de l’aïllament tèrmic i estanqueïtat a l’aire de les obertures

-  Sistema tèrmic de terra radiant

-  Caldera de condensació d’alta eficiència i terra radiant

-  Aparell de recuperació de calor per a millora de la qualitat de l’aire interior

 
     

REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Emplaçament

Districte Horta-Guinardó, Barcelona

Promotor

Privat

Superfície construida

116 m2

Data projecte / obra

 2014