Bruc 1

La volumetria de l'edifici venia estrictament donada pel planejament, amb una barra principal de PB i 3 plantes pis, que orienta les façanes a est i oest i un tester a sud, i una barra més curta i de menys alçada, de PB i 2 plantes pis, que orienta les façanes a sud i nord i un tester a est, de forma trapezoïdal. Per una altra banda, es disposava d'unes façanes amb característiques que anaven més enllà de la seva orientació: a l'oest, el carrer Lluís Montané, peatonal, abocat al parc de la biblioteca municipal, i a sud, el carrer Bruc, a la cruïlla de carrers que porten al centre de la vila. L'interior d'illa, gaudia de la tranquilitat i d'una àmplia zona per a patis d'us privatiu.

Aquestes consideracions inicials van portar a distribuir la planta de l'edifici meticulosament, treballant diferents tipologies que s'adaptéssin a la seva localització dins del bloc, la seva geometria concreta, l'orientació, les vistes, com si d'un trencaclosques es tractés. Es van emplaçar estratègicament tres nuclis verticals i es va destinar la cantonada en planta baixa a local comercial, mentre que a la resta de la barra principal s'hi va adaptar una tipologia de dúplex passant, amb accés directe des del carrer peatonal i amb pati interior, a mode d'una caseta de poble entre mitgeres. A les plantes tipus s'hi combinen vàries tipologies, que s'adapten a dúplex per aprofitar el sotacoberta.

A nivell formal, es treballa amb dues tonalitats d'obra vista per diferenciar les dues barres, la de menor alçada, més clara, es macla en el tester de la barra principal, amb l'objectiu d'acotar l'alçada de carrer que li correspondria. Tres tipus d'obertura, es repeteixen al llarg de les façanes, i un sòcol contundent permet unificar el conjunt tot i la diferència de cota d'un metre entre el carrer peatonal i l'entrada a l'aparcament.

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 29 HABITATGES, LOCAL I APARCAMENTS

Emplaçament

Bruc 1 i Lluís Montané 2-4
Sant Celoni, Barcelona

Promotor

Residencial Sant Martí, s.l.

Superfície construida

3.780 m2

Data projecte / obra

1999 / 2000 - 2001