St. Joan de Malta 29

L'edifici, que està situat al casc antic del barri del Clot i que forma part d'un conjunt d'edificacions tipològiques de finals del segle XIX, s'havia de rehabilitar conservant l'estructura de les entitats existents i la distribució dels espais comuns, mantenint les façanes de carrer i les galeries de l'interior d'illa, i enderrocant una série de coberts precaris que ocupaven els patis.

S'havia valorat la possibilitat d'enderrocar l'edifici, però es va preferir posar en valor l'edificació per criteris de sostenibilitat, tot i que no tenia un valor particular, però si pel fet de formar part d'un conjunt d'edificacions que donen un valor i riquesa ambiental als barris històrics de les ciutats.

L'estat de conservació del conjunt es trobava en un estat lamentable, i va portar des de l'inici a assumir i proposar que el projecte de rehabilitació incorporés mesures i objectius que anéssin molt més enllà del que dicten les normatives i els métodes de rehabilitació habituals.

En aquest sentit, el projecte es va incorporar com a prova pilot en el Projecte SQUARE, un procediment per a garantir la qualitat en tot el procés de rehabilitació i renovació d'edificis existents, des de la definició dels criteris a aplicar, redacció del projecte, formació dels diferents actors (promotor, contratistes, técnics,..), les verificacions i probes, fins a la posta en servei i l'inici del procés d'utilització i manteniment. El Sistema SQUARE determina una serie de protocols per obtenir una reforma energètica exitosa, en l'àmbit de la qualitat de l'ambient interior i en el de l'eficiència energètica, sobretot perl que fa a l'envolupant i els equips tècnics.

L'estructura de murs de càrrega i les façanes era correcte, pero els sostres tenien un 50 % de les vigues de fusta en mal estat. Els tancaments no tenien cap tipus d'aïllament ni protecció contra l'humitat, la solera de planta baixa no disposava de cap solució per evitar les humitats per capilaritat, i l'estat de les instal.lacions era pèsim.  Es va fixar l'objectiu d'assolir com a mínim una qualificació energètica de B, i es van fixar els criteris de la reforma: reutilitzar tanta estructura com fos possible, mantenir la massa dels murs existents, utilitzar materials de baix impacte ambiental i mínimes emisions de CO2, fer viable la ventilació creuada, introduir aïllament en tots els tancaments i dotar l'edifici d'unes instal.lacions d'alta eficiència.

D'entre les solucions adoptades, en destaquem la instal.lació d'aigua calenta i calefacció comunitària mitjançant caldera de condensació a gas, amb comptadors de tèrmies a cada habitatge, i la incorporació d'un circuit mecànic amb recuperador de calor situat al cel-ras del bany, que a part de garantir la qualitat de l'aire interior, permet reduir l'entrada de soroll exterior i de pòls de l'exterior, i que permet que l'edifici sigui tèrmicament molt més eficient tant a l'hivern com a l'estiu, quan la diferència entre la temperatura interior i exterior és més elevada. També disposa disposa d'una funció free-cooling per als períodes temperats, i permet un comfort de baix consum gràcies a la ventilació nocturna.

 
     

REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 6 HABITATGES

Emplaçament

Carrer Sant Joan de Malta 29
Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Protecció oficial

No

Superfície construida

475 m2

Data projecte / obra

2007 / 2009

 

Construcció

Sistemes Actius

Sistemes Passius

Recuperació d'Aigua