Sant Germà 7

Les característiques del solar, amb una considerable fondària edificable, i adjacent al  Passatge de Sant Ferriol, va determinar la concepció i organització d'aquest bloc d'habitatges. El passatge, que serveix d'accés a una renglera de cases de principis de segle XX, no té consideració de vial, i urbanísticament es tractava de resoldre un edifici entre mitgeres, amb les seves dues façanes habituals, una a carrer i l'altre a interior d'illa. Aquest edifici, però, plantejava la necessitat de resoldre amb dignitat la mitgera, com una tercera façana de l'edifici, ja que era previsible que el passatge no s'edifiqués durant molts anys.

L'edifi s'organitza en dos blocs independents, separats per un pati interior que travessa tota l'amplada del solar i arriba fins al passatge, interromut estrictament per una passera que uneix els blocs i l'ascensor. Aquest pati té una orientació sud-nord, i al mantenir oberta una cara en tota la seva alçada, permet obtenir una bona lluminositat a totes les estances que hi donen, i permet fer ventilació creuada tant als habitatges com als locals de negoci.

Aquest mecanisme permet evitar una mitgera en tota la profunditat edificable, restant continu exclusivament el sòcol de l'edifici, i per tal d'aminorar encara més la seva percepció, cada un dels blocs, es revesteix amb una tonalitat diferent. Les façanes de carrer i d'interior d'illa es tracten com un únic forat a cada un dels dos volums.

L'accés als habitatges es produeix des del carrer St. Germà a través d'un vestíbul que et condueix cap al pati central, que actua com a espai de porteria dels habitatges dúplex de planta baixa i recull les circulacions verticals a través de l'ascensor. El pati es pot recòrrer doncs en alçada, establint-se relacions visuals dinàmiques amb el Passatge de Sant Ferriol, i es presenta com un punt de relació entre els veïns, anant més enllà que el d'ésser un simple pati de ventilació.

La majoria dels materials emprats en la construcció d'aquest edifici tenen la mínima petjada ecològica i s'han triat solucions comparant els kg de CO2 emesos segons els materials. S'han utilitzat solucions industrialitzades, en la seva majoria treballades en sec a l'obra. Les façanes més exposades a la radiació solar estiuenca disposen de protecció solar. Les solucions de façana i coberta augmenten el grau d'aïllament per a evitar pèrdues a l'hivern o guanys a l'estiu, i la façana disposa d'una cambra ventilada que garanteix l'estanquitat i evita el sobreescalfament dels materials en contacte amb l'ambient interior. Les instal.lacions de producció i subministre d'aigua calenta sanitària i calefacció són comunitàries i es troben al badalot d'accés al terrat, en un volum únic que acull les instal.lacions i integra els captadors solars a la seva coberta. El conjunt disposa d'una caldera comunitària modular a gas com a sistema de suport a l'energia solar.

 

 

 

 

 

 
     

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 23 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT

Emplaçament

Carrer Sant Germà 7
Barcelona

Promotor

Residencial Sant Germà

Superfície construida

3.310 m2

Data projecte / obra

2007 / 2008 - 2009

 

Construcció

Sistemes actius