Verdú - L'Urgell

L'encàrrec consistia en rehabilitar una casa antiga entre mitgeres, a les afores de la vila de Verdú, construïda amb el sistema tradicional a base de murs de tapial i sostres de bigues de fusta amb voltes de morter pobre.

El projecte consisteix bàsicament en fer un buidat de les dues plantes inferiors, de manera que els espais respirin i tinguin visuals generoses. Es projecten així espais diàfans, que no fragmentin l'espai en planta, permetent que la visió es prolongui cap a l'exterior.  Per potenciar aquest efecte s'amplien les obertures existents, tan en planta baixa com en planta pis i el paviment de l'interior, ceràmica o fusta respectivament, té continuïtat cap a l'exterior del pati privat posterior i la terrassa de la sala i el menjador. L'ampliació de les obertures, permetrà també una millor entrada de llum natural. En la planta segona es distribueix l'espai per als dormitoris, amb la zona central per al bany i pels armaris, i és sobre aquestes peces on apareixerà un nou espai per a l'estudi, aprofitant la doble alçada que generen les pendents de la coberta.

Els propietaris tenien molt clar des del començament com volien que funcionés la seva casa, i amb un bon coneixement de la matèria van anomenar una sèrie de requisits que la construcció havia de contemplar, fixant una serie de requeriments energètics, d'estalvi de l'aigua, dels materials i les tècniques, fins i tot de tipus socials i econòmics, i per facilitar-ne l'autoconstrucció d'alguns elements. També volien participar en tot el procés i no pensaven limitar-se a opinar i decidir, sinó que pensaven ser partícips del resultat final: conscients de les seves capacitat van desestimar participar activament en els procés de reforç estructural, però no van escatimar esforços en les etapes d'enrunament, revestiment de la tàpia, feines de fusteria i instal·lacions.

Coneixedors de les virtuts dels murs de terra com a material de construcció i de les seves característiques higrotèrmiques, i tenint en compte les riguroses condicions climàtiques de la comarca, es va optar per una caldera de pelets situada a la planta baixa, amb suport d'una llar de foc a la sala d'estar, i un alt grau d'aïllament tèrmic a la coberta i en el nou badalot i unes fusteries amb alt grau d'estanqueïtat.
El projecte contempla la recuperació de les aigües grises de les piques i dutxes, que s'aprofiten per a omplir les cisternes dels inodors, i s'ha construït un aljub soterrat al pati posterior que recull tota l'aigua de pluja de la coberta i l'emmagatzema per al rec del jardí i de l'hort.
Conscients que l'elaboració dels materials de construcció comporta una despesa energètica considerable, s'han emprat materials amb poc impacte ambiental i amb poca o nul·la repercussió energètica en el procés d'execució. El material més utilitzat és la fusta per a l'estructura i revestiment exterior del badalot, les fusteries, els paviments i la terrassa exterior, així com aïllaments tèrmics de fibres de fusta de la marca Gútex. S'han utilitzat morters de calç i agrila per a estabilitzar i reparar els murs de tàpia, i els envans són prefabricats de plaques de guix laminat.

 
     

REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CRITERIS SOSTENIBLES

Emplaçament

Verdú, L'Urgell

Promotor

Privat

Superfície construïda

180 m2

Data projecte / obra

2007 / 2008

Construcció

Sistemes Actius

Recuperació d'aigua