Àrea Esplai del Corredor

L'Àrea d'Esplai del Corredor és un equipament d'ús públic situat a l'àrea més freqüentada del Parc del Montnegre i el Corredor, amb uns usos ben establerts, i amb una funció social consolidada. L'equipament està en funcionament des de fa més de vint anys, i tot i les diverses reformes i millores que s'han anat fent, actualment presenta un desgast propi de l'ús al que està sotmès que exigeix una serie d'actuacions, de les quals destaquem:

RECUPERACIÓ DEL PRAT PRINCIPAL DE L'ÀREA D'ESPLAI. L'objectiu és recuperar l'estrat herbaci en totes les esplanades de lleure, a excepció de les zones amb circulació intensiva en què és necessari endurir el paviment. Les actuacions que s'han previst consisteixen en millorar el substrat i resembrar en les zones de recuperació del verd, i pavimentar amb peces prefabricades cel·lulars els passos i les àrees més properes a l'Àrea porxada i al bar.

TRANSFORMACIÓ DELS FOGONS. L'objectiu  és reconvertir els actuals fogons de llenya en un espai que permeti l'aplec de grups escolars, o que faciliti els àpats col.lectius nombrosos, ja que s'ha previst extingir la pràctica de fer foc en aquest equipament. L'actuació proposada consisteix en adossar unes grades utilitzant de base els fogons, de manera que puguin ésser ocupades tant per a asseure's a menjar com per a reunir-hi un grup.

CONSOLIDACIÓ DE MARGES. L'objectiu és ordenar la permeabilitat dels marges entre les diferents esplanades, i evitar els problemes d'erosió que hi genera l'escorrentia d'aigua i la circulació de persones. Les actuacions que es proposen són, d'una banda millorar els punts de creuament dels marges amb baixadors i consolidant les escales actuals, i per altre generant barreres funcionals als punts a on es vol recuperar la vegetació arbustiva.

ADAPTACIÓ DE LES CIRCULACIONS. L'objectiu és connectar tots els espais exteriors de l'Àrea d'Esplai amb circulacions adaptades a les persones amb mobilitat reduïda, i especialment la connexió amb la zona d'aparcament. Les actuacions que es proposen consisteixen en recuperar traces d'antics camins de bosc, que sense afectar l'estrat arbori permetin aquest tipus de circulacions.

ZONIFICACIÓ DELS USOS. L'objectiu és clarificar i compatibilitzar la simultaneïtat dels diferents usos actuals. Les actuacions que es proposen consisteixen en dignificar l'Àrea propera al bar, preveure una zona de jocs infantils per als més petits en un espai controlat, i incentivar la utilització de les feixes més llunyanes per a jocs esportius i activitats en grup.

 

 
     

PROJECTE D'ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MILLORA A L'ÀREA D'ESPLAI DEL CORREDOR

Emplaçament

Parc del Corredor, Dosrius
Maresme (Barcelona)

Promotor

Diputació de Barcelona

Superfície construïda

600 m2

Data projecte / obra

2007 / 2008