Parc del Corredor

El Santuari del Corredor i el seu entorn, és l'àrea més freqüentada del Parc del Montnegre i el Corredor, amb uns usos públics ben establerts, i amb una funció social que ha anat evolucionant i és plenament vigent. El model d'usos actual provoca però, un deteriorament en el medi natural en el que s'ubica, especialment en l'àrea més propera al Santuari.

L'entorn del santuari es composa d'un accés principal des del costat de ponent molt fresat, des d'on s'accedeix al pati i al restaurant, una plana molt extensa, en part utilitzada com a zona d'estacionament i en part com a zona de lleure i de jocs, unes feixes tant al vessant oriental com cap a ponent que van perdent cota, i tot plegat forma una artiga relativament ben definida envoltada d'alzinars, pinedes i suredes.

La intervenció contempla el desplaçament i l'ordenació de les circulacions rodades per tal de potenciar la zona prevista d'aparcament als punts amb menor impacte paisatgístic i ambiental, la restauració de l'ecosistema de l'artiga, l'adequació de l'àmbit als usos actuals de lleure i la senyalització i potenciació d'itineraris.

Les actuacions que s'han previst consisteixen en la construcció d'escales peatonals d'accés al Santuari des de l'aparcament, l'ampliació i reperfilat dels nivells de l'esplanada, la construcció d'un mur de contenció per definir els límits dels marges i consolidar-los, l'eixamplament i adequació dels punts d'accés des del camí del Corredor a Vallgorguina, i la restricció de l'accés rodat als camins previstos només per als serveis del parc i per al manteniment.

Les estratègies adoptades en el projecte per assolir la restauració de l'ecosistema de l'artiga són dues: en els punts on la pendent ho permet, es proposa realitzar un moviment de terres que elimini els aterrassaments, recuperant un perfil amb inclinació uniforme, suficientment suau com per evitar la formació de processos erosius i permetre un ús extensiu de l'àrea que no provoqui la concentració de circulacions en cap punt. En els marges massa pronunciats, es proposa l'estratègia oposada, o sigui, accentuar la pendent amb la construcció puntual de murs amb gabions de pedra que consolidin el desnivell, i plantar barreres vegetals que evitin la circulació per aquests punts. Alhora, es proposa la formació de basses drenants que acumulin l'aigua d'escorrentia de la plana i les feixes, reduint la velocitat del flux i canalitzant-lo cap a les zones d'escorrentia natural. En les zones afectades pels moviments de terra o que han perdut la capa superficial de substrat fèrtil, s'ha previst l'aportació de terres millorades, i posterior sembra amb herba de prat.

Les actuacions que es proposen per a l'adequació de l'àmbit als usos actuals de lleure són, un cop reorganitzades les circulacions rodades, la recuperació de tota la superfície de la plana per a les activitats a l'aire lliure, i la millora de les connexions entre feixes, amb la construcció d'escales o amb la suavització de talussos,  per assolir un ús més extensiu d'aquestes com a àrea de descans i de lleure. Així mateix, es proposa la creació d'una font, a fi de poder oferir aquest servei d'aprovisionament d'aigua als visitants.

 
     

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DEL SECTOR
CULMINANT DEL MASSÍS DEL CORREDOR

Emplaçament

Parc del Corredor, Dosrius
Maresme (Barcelona)

Promotor

Diputació de Barcelona

Superfície construida

64.500 m2

Data projecte / obra

2007 / 2008