CAVITY WALL PALLEJÀ I

FAÇANA
Per tal de solucionar problemes d'evaqüació d'humitats s'ha pensat en el sistema de Cavity Wall. Es realitza en façana de la planta primera a segona. Maó ceràmic i 60 mm d'aïllament de llana de roca  entre fulls i cambra d'aire són els que la formen. D'aquesta manera els ponts tèrmics queden quasi nuls ja que entre façana i forjat s'ha donat continuitat a l'aïllament.

ESTRUCTURA
L'estructura interna és de perfils d'acer amb l'excepció d'un mur de càrrega de maó perforat i dels forjats, a base de biguetes prefabricades de formigó i revoltó ceràmic.

INSTAL.LACIONS
Totes les instal.lacions han tingut presents els criteris d'estalvi energètic.
ACS mitjançant plaques solars i acumuladors, caldera de condensació, calefacció amb terra radiant i aïllant tèrmic de suro natural en són exemples.
Enterrat sota el jardí es troba un acumulador d'aigües pluvials que proporciona el reg necessàri per a l'hort i la vegetació que els propietaris cultivin a partir d'ara.

 
     

FAÇANA VENTILADA MAÓ CARA VISTA. 
CAVITY WALL

Emplaçament

Pallejà,
Baix Llobregat (Barcelona)

Promotor

Particular

Superfície construída

164 m2

Data projecte / obra

2006 / 2008

Link fitxa del projecte