REMUNTA A L'EIXAMPLE

La remunta d’una planta a un edifici de l’Eixample de Barcelona, és l’escenari ideal per reproduïr una tipologia constructiva tradicional (la coberta a la catalana) amb tecnologia actual (construcció en sec).  

Recréixer una planta sobre un edifici construït a inicis del 1900 comporta una sèrie de condicionants que justifiquen la solució constructiva adoptada, com són:

  • Construir amb materials lleugers  per evitar sobrecarregar l’estructura existent de murs de càrrega i a ser possible descarregar-la. 
  • Com que al coberta és el tancament més exposat al llarg de l’any, ha de ser el més eficient possible. Per tant, evitar al màxim les pèrdues de calor a l’hivern i els guanys a l’estiu serà l’objectiu.
  • Degut a la situació de l’obra es requeria d’un sistema constructiu de ràpida execució.

Si analitzem la coberta catalana veiem que acaba assolint molt pes per m2, sobretot degut a l’estructura del sostre, el forjat entre biguetes, els envans conillers o la triple capa de rajola borda. Tot i així resulta una solució òptima tant a l’estanqueïtat a l’aigua com per l’evacuació de calor i humitat si es millora amb una membrana impermeable i un aïllament tèrmic.

La qüestió es va plantejar doncs, com aconseguir una coberta amb les prestacions de la coberta a la catalana però reduint al màxim la seva càrrega. La solució fou la construcció d’una coberta a la catalana feta integrament amb fusta (kerto S a les bigues i kerto Q per als taulells, veure Finnforest); formació de cambra d’aire amb costelles kerto S entre les que s'extenen 8 cm. de llana de roca i un segon taulell OSB on descansa la  membrana impermeable de PVC protegida mitjançant una llosa de formigó porós adherit en plaques d'aïllament extruït amb funció de paviment.

El projecte de coberta també soluciona la construcció d’uns lluernaris per a permetre l’entrada de llum a les oficines del pis inferior, la posició on situar totes les màquines de clima dels pisos i locals de les plantes inferiors  i la construcció d’un badalot per a sala de màquines i suport de plaques solars tèrmiques (actualment no col•locades). 

 

 
     

REINTERPRETACIÓ DE COBERTA A LA CATALANA. CONSTRUCCIÓ EN SEC

EMPLAÇAMENT
Carrer Consell de Cent 308
Barcelona

PROMOTOR
INVEG S.L.

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
375 m2

DATA PROJECTE / OBRA
2006 / 2008

Link fitxa del projecte