REHABILITACIÓ ST. J MALTA

ESTRUCTURA

Degut a l'estat en que es trobava l'estructura horitzontal de l'edifici va ser necessari substituir bona part de les bigues. S'utilitzen diferents detalls segons la situació dins de l'edifici.La nova estructura no havia de transmetre nous tipus d’esforços a l’estructura vertical (murs de càrrega) i no havia de sobrepassar el pes de l’estructura existent.

 

1. Coberta
 Estructura formada per bigues tipus FJI de Finnforest, fixades al mur existent mitjançant una biga paredera i cassoletes metàl∙liques. La biga paredera es fixa al mur amb cargols d12 c/60 cm. Aquest detall permet garantir que l’estructura vertical només rebrà un axils i permet un ràpid replanteig de les bigues. A més a més no cal perforar el mur per (de fàbrica mixta maó i pedra).

2. Reforç sostre existent

Consisteix en una xapa de formigó alleugerit  i una armadura  solidària amb la biga de fusta existent. Capa de compressió de formigó amb una malla del  #d8 de 20x20.

3. Substitució biguetes sostre plantes primera segona
S'utilitza el mateix detall en coberta i sostre planta primera. En tots dos cassos les bigues es protegeixen amb dues capes de cartró guix per a garantir la resistència al foc. Sobre les bigues es clava un taulell de birutes orientades OSB de 19mm i una xapa de formigó alleugerit per garantir la planeitat de tot el sostre i anivellar‐lo amb l'existent.

4. Substitució biguetes sostre plantes baixa i altell
Degut a l'alçada lliure necessària cal un tipus de biga amb un cantell i inferior. S'utilitza bigues de fusta laminada. Per a transmetre les càrregues al mur s'utilitza el mateix detall de la biga paredera. Sobre les bigues es clava un taulell de birutes orientades OSB de 19mm i una xapa de formigó alleugerit per garantir la planeitat de tot el sostre i anivellar‐lo amb l'existent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ESTRUCTURA DE FUSTA 

Emplaçament

Carrer Sant Joan de Malta 29

Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Superfície construida

475 m2

Data projecte / obra

2007 / 2009 

 

Link a fitxa de projecte