ENVOLUPANT ST. GERMÀ

La majoria dels materials emprats en la construcció d'aquest edifici tenen la mínima petjada ecològica i s'han triat solucions comparant els kg de CO2 emesos segons els materials. S'han utilitzat solucions industrialitzades, en la seva majoria treballades en sec a l'obra.

FAÇANES
S'han solucionat les façanes de dues maneres diferents depenent de la seva situació. La façana en contacte amb el terreny consisteix en una façana tradicional d'estructura ceràmica de maó perforat, arrebossat i revestit i amb 45mm d'aïllament interior de llana de roca.

En canvi, a partir de les plantes superiors, la façana passa a ésser ventilada. D'estructura també de maó ceràmic perforat, arrebossat per l'exterior, seguit de manta de llana de roca tipus Ecovent amb armat de fibra de vidre, cambra ventilada i acabat de façana amb panells de ciment cel·lulosa de la casa Euronit. Per l'interior hi trobem un aplacat autoportant de guix laminat, barrera de vapor i aïllant de llana de roca de 45mm de gruix.

Estudiat el comportament higrotèrmic de la façana ventilada,  es comprova que no es donen condensacions en cap punt de la façana. Si  observem el gràfic [Gràfic de gradient de pressions de vapor intersticials] s'aprecia com la línia vermella (valor de saturació, a partir del qual començarien a aparèixer condensacions) no és mai sobrepassada per la línia blava.

COBERTES
Tot i que l'edifici contempla un total de quatre tiups de coberta diferents, hi ha una que conté més interès per l'augment del grau d'aïllament, evitant pèrdues a l'hivern i guanys a l'estiu. 

Coberta tipus 1: Sobre l'estructura de formigó armat trobem morter de pendent, membrana impermeable (EPDM) sobre geotèxtil, aïllament tèrmic de poliestirè extruït (50mm i 40kg/m3) protegit amb geotèxtil antipunxonament i paviment flotant de formigó porós o graves arrodonides de riu.

 
     

ENVOLUPANT EDIFICI D'HABITATGES

Emplaçament

Sant Germà 7, Barcelona

Promotor

Residencial Sant Germà

Superfície construida

3.310 m2

Data projecte / obra

2007 / 2009 

Link fitxa de projecte