CALEFACCIÓ-ACS ST. GERMÀ

Les instal.lacions de producció i subministre d'aigua calenta sanitària i calefacció són comunitàries i es troben al badalot d'accés al terrat, en un volum únic que acull les instal.lacions i integra els captadors solars a la seva coberta. El conjunt disposa d'una caldera comunitària com a sistema de suport a l'energia solar.

Caldera comunitaria
S'ha instal·lat una caldera modular de 3 mòduls per tal de facilitar les tasques de manteniment. El model utilitzat per a cada escala és ALDIN I SLIM 70 SE EM de la marca ALDIN. Ja que la central de producció també ha de suministrar calor per al servei d'aigua calenta sanitària, la instal·lació ha dedisposar d'un mínim de dues calderes.

El fet de tenir la caldera per mòduls permet que no s'utilitzin totes si no es necessita el 100% de la potència. També cal tenir en compte que resulta més eficient encendre varies calderes petites que no una de més gran i per tant, més potència.

Els rendiments són del 92% amb temperatures de 60-70ºC.

Per a la caldera s'instal∙larà un vas d'expansió seguint les recomanacions del fabricant i prenent en compte que el model de caldera instal∙lat té una capacitat de 100 litres d'aigua.
Per al circuit de calefacció s'instal∙larà un vas d'expansió tancat situat en la sala tècnica en planta de manera que absorbeixi els augments de volum produïts per l'elevació de temperatura del fluid en el sistema de climatizació.

Dades Caldera
Caldera mixta instantánea. Combustió estanca gas natural
20.645 kcal/h
Potencia: 23x20.645Kcal/h= 474.835Kcal/h
Preu: 23x1.333 €= 30.659 €

Plaques solars
Un cop obtingudes les dades de demanda d'aigua calenta sanitària i les dades del captador solar mitjançant el programa HsolGas recomanat per l'Institut Català de l'Energia, determinem la quanitat de captadors que necessitem.
La superfície de captació de col∙lectors solars seleccionada com a òptima per a complir les restriccions de confort, economia i protecció del medi ambient ha estat de 29,82 m2 per l'edifici, el que equival a 14 captadors, i la cobertura de les necessitats de producció d'ACS assolida amb l'energia solar és del 63,9 % de l'energia total anual necessària per a l'edifici, evitant l'emissió de grans quantitats de gasos contaminants. Les plaques s'han sobreposat a les cobertes inclinades dels badalots.

Dades Plaques
ECOSOL model SOL2300 SELECTIVO TITAL amb absorbidor de coure, revestit en negre realitzat en buit amb un cabal entre 50 i 60 litres/hora m², factor òptic 0,775 i pèrdues tèrmiques 3,67 W/m²K.

Dades Acumulador (s'instal·len dos)
Marca SICC model 216 P de 1000 litres. Aquests dipòsits estan fabricats en acer al carboni, amb aïllament d'espuma rígida de poliuretà injectat lliure de CFC.


Control i regulació

S'instal∙larà termòstat digital al menjador per a controlar el circuit de dia. El termòstat comandarà la electrovàlvula de tres vies, situades en el col∙lector de cada habitatge. Si s'arriba a la temperatura de treball es tancarà l’electrovàlvula de l'habitatge situada abans del comptador per a no desaprofitar energia.

 
     

SISTEMES ACTIUS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE NOVA PLANTA

Emplaçament

Carrer Sant Germà 7, Barcelona

Promotor

Residencial Sant Germà

Superfície construida

3.310 m2

Data projecte / obra

2007 / 2009 

Link a fitxa de projecte