ENVOLUPANT J. MALTA

L’edifici s’aïllarà tèrmicament en tot el perímetre: coberta, façanes (massís i obertures) i solera. Els sistemes per millorar la transmitància són diferents en la façana de carrer i la façana interior d’illa. 

Aïllament tèrmic per l'exterior
Els sistemes per millorar la transmitància són diferents en la façana de carrer i la façana interior d'illa. A carrer s'utilitza un sistema dels anomenats SATE, d'aquesta forma es conserva la inèrcia tèrmica a l'interior de l'habitatge, esmorteïnt els canvis de temperatura i deixant a la vista un acabat de fàbrica de pedra i ceràmica vista, d'apreciat valor.

Aïllament tèrmic per l'interior
La resta de façanes i mitgeres s'aïllen amb un trasdossat autoportant per l'interior. Aquesta solució ens permet passar instal.lacions sense necessitat de fer regates.

Coberta aïllada i ventilada amb acabat de tarima de fusta.
La solució de coberta combina l'aïllament tèrmic i una cambra ventilada entre la tarima i la impermeabilització. La membrana impermeable utilitzada és d'EPDM, éssent la que menys emissions genera.

Solera
Solera amb emmacat de graves,  làmina de polietilè i aïllada amb poliestirè extrudit.


Pel que fa a les obertures, es substitueixen per fusteries de fusta i s'instal.len proteccions exteriors.

Fusteries de fusta i vidre doble
Utilització de fusta com a material amb baix impacte ambiental però amb fusteries millorades, més estanques a l'aire i amb vidres amb cambra d'aire que milloren la transmitància térmica.

Persianes venecianes
Sistema de protecció solar que amb els canvis de posición permet controlar els nivells d'il·luminació natural i controlar l'assolellament. Estèticament és una tipologia que s'integra a la ciutat

Millora de l'estanqueïtat entre façana i obertura
Per evitar les infiltracions incontrolades entre parament i fusteries es recorre a una banda autoadhesiva, col·locada sota la tapeta. Per l'exterior es segella amb massilla de poliuretà.

 

Un cop millorat tota l’envolupant del l’edifici, aconseguirem que hagi baixat la demanda. A partir del quadre resum de les transmitàncies abans i després de la rehabilitació podrem dissenyar uns sistemes actius d'acord amb els nous requeriments.

 
     

SISTEMES PASSIUS EN REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICI PLURIFAMILIAR

Emplaçament

Carrer Sant Joan de Malta 29, Barcelona

Promotor

Residencial Sardana

Superfície construida

475 m2

Data projecte / obra 

 

2007 / 2009 

Link a fitxa de projecte