CLASSIFICACIÓ COBERTES

Fem una reflexió sobre la coberta.
De quins recursos s'aprofita i quines estratègies tèrmiques garanteix?

ÚS
Comparada amb la façana, el pla horitzonal no s'acaba d'explotar a l'hora de projectar. Representa un punt quasi residual degut a la quantitat de màquines, elements sortints i tot allò que no sigui digne de fer-se veure.

CAPTACIÓ
La coberta sempre ha estat la cara de l'edifici més exposada a les inclemències meteorològiques i és precisament aquest factor el que s'ha d'aprofitar per captar-los i nodrir al propi edifici.

ESTRATÈGIA TÈRMICA
Tradicionalment, les cobertes havien desenvolupat una sèrie d'estratègies per garantir l'estanquitat, les quals han quedat desplaçades per l'aparició de nous materials sintètics, ja siguin aïllaments o impermeabilitzants. Aquests nous materials haurien de permetre desenvolupar noves estratègies tèrmiques

*COBERTA INTEGRAL
Es concentren a la coberta tots els elements necessàris per obtenrir recursos que minimitzin la despesa energètica. Tenen un ús complementàri al programa de l'edifici i una estratègia tèrmica d'acord amb l'emplaçament de l'edifici.

Aquesta nova òptica en l'ÚS, la CAPTACIÓ i L'ESTRATÈGIA TÈRMICA, és el que intenta reivindicar aquest apartat, il•lustrat amb exemples de nous possibles usos, funcions i recursos dels que pot disposar la coberta, complementat amb la normativa que l'afecta i les capes que la composen.

 

 

 
 

ESTUDI I CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE COBERTA

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

La construcció de la arquitectura, Ignacio Paricio. " 2 Els elements"

Tectónica núm. 6 (Cubiertas planas I)

Tectónica núm.8 (Cubiertas inclinadas II)

Detail . Cubiertas año 2002, núm. 1

Detail . Cubiertas año 2004, núm. 4

ITEC. La coberta captadora als edificis d'habitages

Ecohabitar any 2005 núm. 4

Manual para el diseño y ejecución de cubiertas de teja cerámica. Ediciones Hispalyt sección
tejas

Diccionari visual de la construcció

www10.gencat.net/ptop/binaris/Dicc_cap3_tcm32-12286.pdf

CTE Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad

Tratado de contstrucción: Fachadas i cubiertas (II) Ed. Munilla-lería